Products

Current position: Home > News

News

Advanced worker primary election are completed, list will be public 2 days
Time2012-5-2 18:07:28

Yingli Group has been completed the advanced worker primary election, totally select 30 person. These name list will be pubic 2 day, then will be checked several days. Attached list. Forged factory: Lixin, Liumeng, Zhangfang, Zhangjian, Zhongtian, Liugang, Duanxiang, Zhangweiyi, Zhangtianqi, Xurui, Casting factory: Maxiaorui, Zhaolixi, Caitongfang, Xuhui, Zhangshan, Caojing, Lilifang, Zhouhongshan, Liaiqi, Zoukai; Valves Factory: Hebai, Ouyangming, Wangli, Chenzixiang, Lixinjian, Qipeng, Lishuo, Zhantianwang, Caoshuo, Yizaitian